GÓI TIÊU CHUẨN: Nâng cấp và Update cho các đơn vị đang dùng gói tiêu chuẩn trả phí từ 3tr trở xuống

https://drive.google.com/file/d/0BwobyXV8uLHPTkoyRUVEVW9RQlk/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0BwobyXV8uLHPbGxYUVlJY2U3dVU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BwobyXV8uLHPVnNHREJCR0NCU0U/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0BwobyXV8uLHPRy1BSzdFbGdWUjQ/view?usp=sharing

GÓI BHOME: Nâng cấp và Update cho các đơn vị đang dùng gói tiêu chuẩn trả phí từ trên 3tr trở lên

https://drive.google.com/file/d/0BwobyXV8uLHPM1pkejdPdnlnME0/view     https://drive.google.com/open?id=0BwobyXV8uLHPTkJZb292SU1mX1k

https://drive.google.com/file/d/0BwobyXV8uLHPc0JoUnNWVzdsX00/view?usp=sharing     


GÓI ZHONGKAI: Nâng cấp và Update cho các đơn vị đang dùng Zhongkai

https://drive.google.com/file/d/0BwobyXV8uLHPeUpNQ0dZTU5jSms/view     https://drive.google.com/file/d/0BwobyXV8uLHPeW9mUmxJTkJkNGc/view?usp=sharing

GÓI JMA: Nâng cấp và Update

https://drive.google.com/file/d/0BwobyXV8uLHPcld4cTZoZWtWajA/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0BwobyXV8uLHPbFFNVjVXNjNwcHM/view?usp=sharing

GÓI PMA: Nâng cấp và Update
https://drive.google.com/open?id=1HPeEA5yw64hMrfsTE7wtlJ6ENp1v9hNZ     
https://drive.google.com/open?id=19eLW0PG02VUuK32GRvzjVx7Szhdnv_OG

GÓI Vát cạnh: Nâng cấp và Update

https://drive.google.com/file/d/1eK8O6ZMugUVASrtulYkOFAYJ2KZpK1vS/view?usp=sharing

Cảnh báo:

Không được phép tự động nâng cấp và Update khi chưa có thông báo từ chúng tôi, các gói nâng cấp và update trên chỉ phù hợp với gói phần mềm được cài đặt trực tiếp.

Mọi thông tin cần hỗ trợ vui lòng liên hệ: 090 559 8648